پیشنهاد شده
مطالب و مقالات پیشنهادی
مطالب پیشنهاد شده
قائم
امام دوازدهم شیعیان دارای القاب و اوصاف متعددی است. یکی از مشهورترین القاب ایشان لقب قائم بوده  که در روایات متعددی با این لقب شناخته شده است. اگرچه همه امامان قائم به امر امامت و هدايت بوده‌اند، امّا آن‌كه در آخر الزمان قيام خواهد كرد و جهان را پر از
پی نوشت ها
تمام پینوشت ها
پی نوشت ها